Farm at Stourton, Wiltshire, UK

Farm at Stourton, Wiltshire, UK

Old farm with farm House on the National Trust's Stourhead estate. Taken in 1980s.
Ref:
Date:
Location:
Stourton, Wiltshire, England,
© David Davies

Farm at Stourton, Wiltshire, UK

Old farm with farm House on the National Trust's Stourhead estate. Taken in 1980s.
Ref:
Date:
Location:
Stourton, Wiltshire, England,
© David Davies